S-WORKS WEBMEDIA Algemene Voorwaarden versie 9 januari 2013.

Definities 
“S-WORKS WEBMEDIA” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, onder nummer  56916094.
“Opdrachtgever” is de afnemer van een product of dienst van S-WORKS WEBMEDIA
“Overeenkomst” is de overeenkomst die door beide partijen getekend wordt vóór dat S-WORKS WEBMEDIA overgaat tot levering aan de Opdrachtgever.

 

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van S-WORKS WEBMEDIA. S-WORKS WEBMEDIA is gerechtigd op elk moment de Algemene Voorwaarden aan te passen. Een laatste versie van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag gratis verstrekt.

 

2. Aanbiedingen en offertes
Door S-WORKS WEBMEDIA gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zijn onder geen enkele voorwaarde bindend. Alle uitgegeven offertes hebben een geldigheid van 30 werkdagen.

 

3. Overeenkomsten
In een Overeenkomst staan de definitieve afspraken over het door S-WORKS WEBMEDIA aan de Opdrachtgever te leveren product. In de Overeenkomst staan de technische en grafische details, de prijsopgave, betalingstermijn en leveringsdata.

In sommige gevallen dient de Opdrachtgever informatie aan te leveren aan S-WORKS WEBMEDIA. Hiervoor wordt in de Overeenkomst een uiterlijke datum vastgesteld. Wanneer de Opdrachtgever op deze datum geen of onvoldoende informatie aan S-WORKS WEBMEDIA heeft geleverd, is S-WORKS WEBMEDIA gerechtigd de leveringsdatum van het eindproduct en eventuele tussenproducten te wijzigen.
Een Overeenkomst is slechts bindend wanneer:
a. Expliciet vermeld is dat het een Overeenkomst betreft.
b. Dit document voorzien is van een handtekening van S-WORKS WEBMEDIA of een vertegenwoordiger van S-WORKS WEBMEDIA en van de Opdrachtgever of een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever.
c. Schriftelijk door S-WORKS WEBMEDIA een levertermijn is vastgesteld.
S-WORKS WEBMEDIA heeft het recht om het sluiten van een Overeenkomst te weigeren.

 

4. Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn exclusief de geldende BTW (hoog tarief, 21%), tenzij anders vermeld. Indien S-WORKS WEBMEDIA schriftelijk kan aantonen dat de kostprijs van een product de verkoopprijs overschrijdt, is S-WORKS WEBMEDIA gerechtigd de verkoopprijs te verhogen. Dit geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

5. Levering
Het moment van levering is wanneer volgens S-WORKS WEBMEDIA aan alle technische eisen van de Overeenkomst is voldaan. Bij de levering wordt het eindproduct door S-WORKS WEBMEDIA en de Opdrachtgever gezamenlijk gecontroleerd op eventuele gebreken of gewenste wijzigingen. Deze worden, indien door S-WORKS WEBMEDIA erkend, en indien mogelijk, binnen 14 (veertien) dagen na levering aangepast.

 

6. Betaling
S-WORKS WEBMEDIA  is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen, en kan zelf de hoogte van de vooruitbetaling bepalen, tot maximaal het totale factuurbedrag. Standaard is 50% bij aanvang van het project.

Na levering van het eindproduct dient de Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen het volledige factuurbedrag te hebben voldaan aan S-WORKS WEBMEDIA. Indien de Opdrachtgever hieraan niet heeft voldaan, is S-WORKS WEBMEDIA gerechtigd tot maximaal 2 (twee) maal het factuurbedrag in rekening te brengen, plus eventuele wettelijke standaardvergoeding voor incassokosten.

               

7. Vertalingen

S-Works Webmedia zal de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uitvoeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door S-WORKS WEBMEDIA te vertalen of bewerken tekst(en).
7.1 De opdrachtgever vrijwaart S-WORKS WEBMEDIA tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
7.2 De opdrachtgever vrijwaart S-WORKS WEBMEDIA tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
7.3 De eindverantwoordelijkheid van de vertaalde teksten blijft bij de Opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart S-WORKS WEBMEDIA tegen alle aanspraken en alle aanspraken van derden als gevolg van eventuele foutieve (interpretatie) van vertalingen van de door de Opdrachtgever aangeleverde originele teksten.
7.4 Indien S-WORKS WEBMEDIA ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

 

8. Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht
Alle producten (audiovisueel, grafisch, dynamische websites en beheersystemen, etc…) van S-WORKS WEBMEDIA worden onder licentie verstrekt, tenzij anders vermeld. De producten blijven dus eigendom van S-WORKS WEBMEDIA. De Opdrachtgever krijgt door middel van een licentie het gebruiksrecht voor deze producten. Dit recht is zonder schriftelijke toestemming van S-WORKS WEBMEDIA niet overdraagbaar.

Bij levering van een product blijven de auteursrechten in handen van S-WORKS WEBMEDIA. Dit houdt in dat de Opdrachtgever eventuele wijzigingen in het onder licentie geleverde product niet mag uitvoeren.
S-WORKS WEBMEDIA behoudt het auteursrecht op de ontwerpen van de website. Opdrachtgever verkrijgt automatisch na het voldoen van het volledige factuurbedrag een beperkt overdraagbare licentie op het gebruiksrecht van de ontwerpen voor onbepaalde tijd. Dit vrijwaart opdrachtgever van verdere kosten voor het gebruik en doorontwikkeling van de opgeleverde ontwerpen. Deze licentie is niet overdraagbaar anders dan bij verkoop van de gehele opdrachtgevende onderneming/stichting en omvat uitsluitend het gebruik van de ontwerpen voor het doeleinde zoals door opdrachtgever voorgenomen en beschreven in deze
offerte. Daarnaast verleent de licentie het recht op doorontwikkeling door andere partijen dan S-WORKS WEBMEDIA mits met behoudt van (gedeelde) naamsvermelding van S-WORKS WEBMEDIA.

S-WORKS WEBMEDIA dient altijd schriftelijk op de hoogte gesteld te worden van doorontwikkelingen door een derde partij. Door middel van een Akte van Overdracht kan S-WORKS WEBMEDIA de auteursrechten overdragen aan de Opdrachtgever. Hiervoor mag S-WORKS WEBMEDIA een nader te bepalen bedrag aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

9. Aansprakelijkheid
S-WORKS WEBMEDIA is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde producten en diensten, of onjuiste of niet tijdige levering van producten en diensten aan de Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. S-WORKS WEBMEDIA is niet aansprakelijk voor de door de afnemer of derden geleden schade, door toedoen van S-WORKS WEBMEDIA of door S-WORKS WEBMEDIA geleverde producten en diensten. S-WORKS WEBMEDIA kan bij het niet halen van de deadline niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen voor de Opdrachtgever. S-WORKS WEBMEDIA is niet aansprakelijk bij het niet kunnen nakomen van de (eventuele) overeengekomen deadline. De afnemer vrijwaart S-WORKS WEBMEDIA en eventueel haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door S-WORKS WEBMEDIA geleverde producten en diensten. De aansprakelijkheid van S-WORKS WEBMEDIA uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is nooit hoger dan het factuurbedrag.

10. Retentierecht 
Alle producten blijven eigendom van S-WORKS WEBMEDIA totdat het volledige factuur bedrag betaald is door de weder partij. S-WORKS WEBMEDIA is gerechtigd het retentie recht toe te passen indien er niet betaald wordt na de afgesproken termijn. Meer informatie over dit punt kunt u vinden op Art. 1612 B.W.

 

11. Recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en S-WORKS WEBMEDIA is Nederlands recht van toepassing.